go to content
English version English version

Menu

Zakres tematyczny

 1. Sposoby zwiększenia efektywności nawożenia (nowe techniki aplikacji; nowe nawozy).
 2. Przemiany składników nawozowych w różnych uwarunkowaniach glebowych i nawozowych (ze szczególnym uwzględnieniem obiegu

i bilansowania składników w agroekosystemach).

 1. Nawozowe wykorzystania odpadów jako element gospodarki obiegu zamkniętego.
 2. Znaczenie nawożenia w kształtowaniu wielkości i jakości plonu roślin.
 3. Zmiany ilościowe i jakościowe glebowej materii organicznej
  w warunkach zróżnicowanego użytkowania gleb.
 4. Typologia, właściwości mineralogiczne i fizykochemiczne gleb różnie użytkowanych.
 5. Cechy jakościowe gleb, bioróżnorodność oraz plonowanie roślin

w różnych systemach rolnictwa, uprawy roli i nawożenia.

 1. Zastosowanie metod rolnictwa precyzyjnego w doświadczeniach przeprowadzanych w gospodarstwach.
 2. Znaczenie trwałych łąk i pastwisk w produkcji pasz w różnych systemach gospodarowania; uwarunkowania plonowania oraz nowoczesne technologie renowacji użytków zielonych.
 3. Nowoczesne metody statystyczne w doświadczalnictwie rolniczym (ze szczególnym uwzględnieniem: liniowych modeli mieszanych w analizie danych doświadczalnych, modelowania matematycznego zjawisk rolniczych, zastosowania geostatystyki w rolnictwie).