go to content
English version English version

Menu

Publikacje

Organizatorzy Konferencji proponują Uczestnikom możliwość opublikowania artykułów w czasopismach:
  1. Soil Science Annual

  2. Acta Agrophysica

  3. Journal of Elementology

Warunkiem skierowania artykułu do publikacji w wyżej wymienionych czasopismach jest spełnienie przez Autorów wymogów redakcyjnych i merytorycznych stawianych przez czasopisma oraz uiszczenie opłaty za druk, zgodnie z cennikami poszczególnych czasopism. 

Wskazówki dla autorów znajdują się na stronach intenetowych czasopism. W cover letter prosimy o poinformowanie Redaktorów czasopism o publikacji streszzceń prac w materiałach konferencyjnych jeśli ich treść będzie tożsama z treścia abstraktu zamieszczonego w pracy.